Database and Intelligent Information Retrieval Laboratory (DBIIR).

@ Info, RUC

Faculty

Xiaoyong DuJun HeJinchuan ChenYueguo ChenJu FanHe HuTao LiuWei Lu Xiao Zhang Puwei Wang Xiongpai Qin Feng Zhang

杜小勇 - Xiaoyong Du
Professor

Doctoral supervisor
Research direction: databases, information retrieval, semantic web, knowledge graph
Email: duyong[at]ruc.edu.cn

何军 - Jun He
Professor

TBA.

陈晋川 - Jinchuan Chen
Associate Professor

TBA.

陈跃国 - Yueguo Chen
Associate Professor

TBA.

范举 - Ju Fan
Associate Professor

Master Supervisor
Research Area: Database Systems, Big Data Analytics
Research Interests: Crowdsourcing, Interactive Data Exploration
Email: fanj[at]ruc.edu.cn

胡鹤 - He Hu
Associate Professor

TBA.

刘桃 - Tao Liu
Associate Professor

TBA.

卢卫 - Wei Lu
Associate Professor

TBA.

张孝 - Xiao Zhang
Associate Professor
张峰 - Feng Zhang
Assistant Professor & Postdoc

Research Direction: Parallel and Distributed Computing, Machine Learning, Heterogeneous Database Systems. Email: fengzhang[at]ruc.edu.cn